آنالیز شمش فولاد ساختمانی - 5sp

P % S % Mn % Si % C %  
0.03 0.040 0.59 0.19 0.28  to  0.38 5sp