آنالیز شمش چدن سفید

Fe C Si Mn P S Cr
92.3475 3.6 1.3 0.31 0.017 0.07 0.05

 

Mo Ni Al Co Cu Mg Nb
0.001 0.01 0.0014 0.002 0.02 0.003 0.0010

 

Ti V Pb Sn B Zr W
0.0010 0.001 0.01 0.001 0.001 0.0087 0.001