سبد خرید شما خالی می باشد.
0سبد خرید

1-سرامدي در كيفيت صنعت فولاد كشور
2-سازماني دانش محور با توانايي عرضه فناوري توليد فولاد به ساير كشورها
3-شركت مبتني بر نبروي انساني پويا و رقابتي
4-توسعه ظرفيت ارايه خدمات به مشتريان از طريق ايجاد خطوط جديد و مدرن
5-توسعه منابع تامين كالاي تجاري و توسعه بازار خدماتي متناسب با تغييرات ساختار سرمايه اي و توسعه ظرفيت خدمات شركت