آنالیز محصولات

آنالیز شمش چدن :

آنالیز چدن داکتیل

Fe C Si Mn P S Cr
93.501 4.30 1.32 0.328 0.0386 0.039 0.084

 

Mo Ni Al Co Cu Mg Nb
0.0064 0.0585 0.0011 ≺ 0.0095 0.277 0.0037 0.0065

 

Ti V Pb Sn B Zr As
≺ 0.0011 0.0063 ≺ 0.0502 0.0358 0.0056 0.0089 0.0083

آنالیز چدن خاکستری

Fe C Si Mn P S Cr
92.8 4.50 1.64 0.328 0.0386 0.0898 0.084


Mo Ni Al Co Cu Mg Nb
0.0063 0.0582 0.0012 ≺ 0.0096 0.279 0.0034 0.0062


Ti V Pb Sn B Zr As
0.0010 0.0061 ≺ 0.0500 0.0359 0.0057 0.0087 0.0085

آنالیز شمش چدن سفید

Fe C Si Mn P S Cr
92.3475 3.6 1.3 0.31 0.017 0.07 0.05

 

Mo Ni Al Co Cu Mg Nb
0.001 0.01 0.0014 0.002 0.02 0.003 0.0010

 

Ti V Pb Sn B Zr W
0.0010 0.001 0.01 0.001 0.001 0.0087 0.001

آنالیز شمش فولاد :

آنالیز شمش فولاد ساختمانی 5sp

P % S % Mn % Si % C %  
0.03 0.040 0.59 0.19 0.28  to  0.38 5sp

 

آنالیز شمش فولاد ساختمانی 3sp

P % S % Mn % C %  
<0.05 <0.05 0.55  to  0.65 0.17  to  0.28 3sp