آنالیز شمش فولاد ساختمانی - 3sp

P % S % Mn % C %  
<0.05 <0.05 0.55  to  0.65 0.17  to  0.28 3sp