آنالیز چدن خاکستری

Fe C Si Mn P S Cr
92.8 4.50 1.64 0.328 0.0386 0.0898 0.084


Mo Ni Al Co Cu Mg Nb
0.0063 0.0582 0.0012 ≺ 0.0096 0.279 0.0034 0.0062


Ti V Pb Sn B Zr As
0.0010 0.0061 ≺ 0.0500 0.0359 0.0057 0.0087 0.0085